Algemene voorwaarden : Gezondheidstools BV

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Geschillen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer. Dag: kalenderdag; Duur transactie:
een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon welke producten en/of diensten op afstand aanbiedt aan de consumenten; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop van producten en/of diensten, tot en me sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Techniek voor communicatie op afstand/middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Kinesio-Nederland (onderdeel van Gezondheidstools BV)
Kalanderstraat 31
7461 JL Rijssen
06-42113352
info@Kinesio-nederland.nl
KvK nr. : 58104585
BTW nr.: NL852875733B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorig lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waarvan de algemene voorwaarden langs elektronische kan worden kennis genomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft en/of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen
  • de eventuele kosten van aflevering
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere rondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst kan herstellen
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5- De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigt, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1.  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste zeven dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en- indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende tenminste zeven dagen. Ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de eventuele al betaalde verzendkosten en de kosten van de terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag minus het eventueel al betaalde verzendbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3 . De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  f. voor audio en video opnamen waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1.  De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 -Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 3 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 3 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorig lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 dagen na ontbinding terug betalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden vermeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling

 1. Voor zover niets anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen bij bestelling te worden betaald.
 2. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de betaling heeft plaats gevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd , volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Inleiding

Kinesio Nederland neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In de Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekkening tot onze verwerking van jouw persoongegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@kinesio-nederland.nl

Wie is de Kinesio Nederland?

Kinesio Nederland is de besloten vennootschap Kinesio Nederland, kantoorhoudende te (7462 KB) Rijssen aan de Hagslagen 53, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58104585.

Kinesio Nederland is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kinesio Nederland de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Kinesio Nederland jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Kinesio Nederland persoongegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Kinesio Nederland voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Kinesio Nederland worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde
Gegevens

Grondslag
Bewaartermijn

Beheer van bestellingen
NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer
Uitvoering van de overeenkomst
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde
Gegevens

Grondslag
Bewaartermijn

Afhandeling klachten
NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Inhoud van het bericht
Uitvoering van de overeenkomst
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde                 
Gegevens                 

Grondslag
Bewaartermijn

Facturatie
Gegevens NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer
Uitvoering van de overeenkomst
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde
Gegevens
Grondslag
Betrokken belang
Bewaartermijn

Website analytics
Surfgedrag
Gerechtvaardig belang
Commercieel belang
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde
Gegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Plaatsen van berichten
Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Uitvoering van de overeenkomst
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Kinesio Nederland heeft gegevens over jou in bezit omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt en omdat Kinesio Nederland gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Mollie, WooCommerce.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan.

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoongegevens wilt zien die bij Kinesio Nederland over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Kinesio Nederland. Je kunt verzoeken dat Kinesio Nederland je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Kinesio Nederland te verzoeken de verwerking van je persoongegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Kinesio Nederland of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoongegevens van Kinesio Nederland te verkrijgen. Kinesio Nederland zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op een eenvoudige wijze in andere gangbare digitale sytemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Daar heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Kinesio Nederland je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Kinesio Nederland
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@kinesio-nederland.nl Kinesio Nederland zal je verzoek z.s.m. inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Kinesio Nederland een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Kinesio Nederland je verzoek afwijst zullen in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoongegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Verwerkers
Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een
overeenkomst tussen jou en Kinesio Nederland

Het kan zijn dat Kinesio Nederland verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Kinesio Nederland ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die je bij je bezoek aan een website worden meegestuurd aan jouw browser en daarna op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna “apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst) informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.
Waar kan je terecht met klachten en vragen? Mocht je vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Kinesio Nederland je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@kinesio-nederland.nl Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Kinesio Nederland jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@kinesio-nederland.nl Daarnaast kan je altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.