Kinesio Tape

The Kinesio Manifesto sums up the Kinesio brand and who we are.

Het Kinesio Manifest omvat het merk Kinesio en wie wij zijn.

 

The most mindful healers seek out wisdom.

De meest opmerkzame genezers zoeken naar wijsheid

 

Since the time of Hippocrates, the guiding principal of care has been to “Do no harm.” The true healer will strive for knowledge to help others to gain optimal quality of life, whether quality means bending down to pick up a grandchild or becoming the next world champion.

Sinds de tijd van Hippocrates is het leidende principe van zorg geweest om ‘geen kwaad te doen’. De echte genezer zal streven naar kennis om anderen te helpen een optimale kwaliteit van leven te bereiken, of kwaliteit betekent dat men kan bukken om zijn kleinkind op te pakken of de om een volgende wereldkampioen te worden.

 

Mindful healing requires touching, seeing, sensing and feeling, enough to gain a true understanding of each patient’s unique situation. This is why proper assessment is such an important part of Kinesio training.

 

Mindful healing vereist aanraking, zien, ontdekken en voelen, genoeg om de unieke situatie van elke patiënt echt te begrijpen. Daarom is een goed onderzoek zo’n belangrijk onderdeel van Kinesio-training.

 

From years of listening, sensing and healing, Kinesio products respond to the makeup of the human body. It is only by connecting all these factors that we see true healing.

Na jaren van luisteren, ontdekken en genezen reageren Kinesio-producten op de samenstelling van het menselijk lichaam. Alleen door al deze factoren met elkaar te verbinden, zien we echte genezing. 

Kinesio is “TAPE WITH WISDOM”.

 

TAPE WITH WISDOM describes the essence of Kinesio’s mission to enhance the experience of living, whether active or sedentary, by using the right tape with the right methodology to obtain healing benefit.

Tape with wisdom ™ beschrijft de essentie van Kinesio’s missie om de ervaringen, van zowel gebruiker als ontvanger, bij het gebruik van de juiste tape en de juiste methodologie, om de gewenste genezingsprocessen te verkrijgen.

Tape with Wisdom refers to the skill level, application knowledge and insights or wisdom of our medical professionals, but that is only part of it. There is wisdom in Kinesio® Tape itself. Kinesio Tape offers four different specifically designed tapes with wisdom inherent in their actual physical qualities.

Tape with Wisdom verwijst naar het vaardigheidsniveau, toepassingskennis en inzichten of wijsheid van onze medische professionals, maar dat is slechts een deel ervan. Er is wijsheid in Kinesio® Tape zelf. Kinesio Tape biedt vier verschillende specifiek ontworpen tapes met wijsheid die inherent zijn aan hun fysieke eigenschappen.

 

 

Dr. Kase emphasizes: “The tagline is new, but its roots go back to the beginning. This outlook has been consistent since I first created the tape and taping concept in the early 1970s. I invented this modality, but Kinesio is not just the Original, or the Most Authentic. It is a roll of wisdom in your hands.”

Dr. Kase benadrukt: De slogan mag dan nieuw zijn maar de oorsprong ervan startte vele jaren geleden. Deze visie is consistent sinds Dr. Kenzo Kase® voor het eerst het tape- en taping-concept in het begin van de jaren zeventig creëerde.