Kinesio Taping® cursus algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de cursist zich bij Kinesio Nederland BV heeft ingeschreven voor het volgen van een Kinesiotaping® cursus. Op iedere Kinesiotaping® cursus van Kinesio Nederland  BV zijn deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 2 – Aanmelding, inschrijving en plaatsing

2.1 Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan ons te worden gemaild via info@kinesio-nederland.nl of per post te worden toegezonden. Inschrijving en plaatsing volgt na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende formulier. Van de inschrijving en de plaatsing krijgt de cursist een  bevestiging via het opgegeven mailadres.

2.2 Indien zich  voor een Kinesiotaping® cursus meer cursisten hebben aangemeld dan door ons geplaatst kunnen worden, komt tussen de niet te plaatsen cursisten en Kinesio Nederland BV geen overeenkomst tot stand. De cursisten die niet geplaatst kunnen worden krijgen daarvan bericht. Indien met betrekking tot de desbetreffende Kinesiotaping® cursus door ons een wachtlijst wordt bijgehouden, kan de niet geplaatste cursist op die wachtlijst bijgeschreven worden. Indien deze cursist zich voor de eerstvolgende, soortgelijke Kinesiotaping® cursus opnieuw aanmeldt, zal deze cursist bij voorrang geplaatst worden.

2.3 Indien zich naar ons oordeel onvoldoende cursisten hebben ingeschreven voor een Kinesiotaping® cursus, zijn wij bevoegd om de betreffende cursus te annuleren, ook indien de in artikel 2.1 bedoelde bevestiging door de cursist mocht zijn ontvangen. In dit geval zal de cursist een soortgelijke Kinesiotaping® cursus op een latere datum worden aangeboden of wordt  het eventueel reeds betaalde cursusgeld door ons binnen 7 werkdagen terug betaald.

Artikel 3 – Cursusgeld

3.1 Het cursusgeld moet uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de opgegeven Kinesiotaping® cursus op onze rekening zijn overgemaakt onder vermelding van het factuurnummer. Het rekeningnummer is:  NL84 RABO 0148 7351 42 t.n.v. Kinesio Nederland BV bij de Rabobank

 3.2 Indien de cursist niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of indien een incasso gestorneerd wordt, zullen de kosten ad € 12,50 die wij in verband daarmee moeten maken, voor rekening zijn van de cursist.

Artikel 4 – Tijdstip en plaats van de cursus

4.1 Bij de bevestiging van de inschrijving zullen wij meedelen wanneer de  Kinesiotaping® cursus start en op welk adres  de cursus gegeven zal worden.

4.2 Bij verhindering en/of ziekte van een docent zal Kinesio Nederland  indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgen.  Maar indien vervanging niet mogelijk blijkt zal Kinesio Nederland BV de cursist hiervan zo snel mogelijk informeren, per mail of telefoon. Kinesio Nederland  zal de cursist in dat geval zo snel mogelijk een alternatieve datum aanbieden.

4.3 In geval van verhindering en/of ziekte van een docent heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding.

Artikel 5 – Cursus

5.1 Op Kinesio Nederland BV  rust de verplichting tot het  zo goed mogelijk begeleiden van de cursist gedurende de tijden dat de Kinesiotaping® cursus wordt gegeven door een van onze gekwalificeerde instructeurs. Wij bepalen welke instructeur de Kinesiotaping® cursus geeft waarvoor de cursist zich heeft ingeschreven. Kinesio Nederland BV is bevoegd, indien het door onvoorziene omstandigheden nodig is een instructeur tijdens een lopende Kinesiotaping® cursus te vervangen.

5.2 De inhoud van de cursus wordt door Kinesio® Holding  bepaald en is terug te vinden in het cursusprogramma welke de cursist op aanvraag wordt toegezonden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 Kinesio Nederland BV is niet aansprakelijk wanneer bij ons, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de cursist en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

6.2 Kinesio Nederland BV is niet aansprakelijk op het moment dat de cursist op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door ons of onze instructeurs gegeven instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de cursist.

6.3 De cursist is jegens Kinesio Nederland BV aansprakelijk wanneer wij op enigerlei wijze schade lijden en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door ons of onze instructeurs gegeven instructies door deze cursist. De cursist dient ons te vrijwaren voor de schade die hij of zij bij andere cursisten veroorzaakt.

Artikel 7 – Vakanties en algemene erkende feestdagen

7.1 Indien de Kinesiotaping® cursus geheel of gedeeltelijk niet door de cursist wordt gevolgd wegens een door hem of haar vastgestelde vakantie, kan de cursus of het desbetreffende gedeelte daarvan niet worden ingehaald en wordt op de overeengekomen cursusprijs geen restitutie verleend. Wel wordt de cursist in dat geval een alternatieve datum en plaats aangeboden.

7.2 Indien sprake is van een op grond van artikel 4.2 verschoven Kinesiotaping® cursus en de cursist op de nieuw vastgestelde tijdstippen verhinderd is, zijn wij verplicht om de cursist een hem of haar passend alternatief aan te bieden. Als passende alternatieven worden in ieder geval aangemerkt het geven van gelegenheid om de gemiste cursus   op een later tijdstip te volgen dan wel, in overleg van beide partijen, het terug betalen van het cursusgeld. Indien de cursist zich op verhindering beroept, zullen wij mogen verlangen dat de cursist de reden van verhindering opgeeft en desgewenst aantoont.

Artikel 8 – Duur van de cursus, afmelding en annulering

8.1 Na inschrijving heeft u een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen. Indien u spijt heeft van uw inschrijving, dan kunt u binnen deze termijn schriftelijk en zonder opgaaf van reden, de inschrijving ongedaan maken.

8.2 Mocht u na inschrijving onverhoopt toch verhinderd zijn om de Kinesiotaping® cursus te volgen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven. Terugbetaling van het cursusgeld kan, met inhouding van 5% administratiekosten, slechts plaatsvinden tot 14 dagen voor aanvang van de Kinesiotaping® cursus. Er wordt geen geld gerestitueerd voor niet gevolgde cursusdagen. Het is overigens te allen tijde toegestaan om in geval van ziekte van de oorspronkelijke deelnemer een vervanger te sturen.

Annulering kan via mail aan info@kinesio-nederland.nl of schriftelijk aan Kinesio Nederland BV, Kalanderstraat 31 in 7461 JL Rijssen.

Artikel 9 – Auteursrechten

9.1  Op de door Kinesio Nederland BV aan de cursist ter beschikking gesteld cursusmateriaal  rusten auteursrechten. Deze rechten blijven rusten bij de desbetreffende auteur. Het is de cursist niet toegestaan om het studiemateriaal op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 10 – Geheimhoudingsplicht

10.1 De instructeurs en cursisten van Kinesio Nederland BV verplichten zich geen , vanwege de Kinesiotaping® cursus verkregen  informatie en informatie betreffende bedrijfsgegevens van medecursisten en Kinesio Nederland BV aan derden te verstrekken.

Artikel 11 – Verwerkingstijd vragen en administratieve afhandeling

Kinesio Nederland BV zal binnen 5 werkdagen reageren op vragen over inhoud, afwikkeling en de administratie rond de cursussen. Mocht dit niet binnen 5 werkdagen mogelijk zijn dan zal Kinesio Nederland BV wel binnen  de vastgestelde termijn reageren op welke termijn antwoord wel mogelijk is.

Artikel 12 – Klachten

12.1 Eventuele klachten dienen binnen 14 werkdagen na ontdekking van de tekortkoming schriftelijk te worden ingediend met een omschrijving en onderbouwing van de klacht. De cursist heeft recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de door hem betaalde cursuskosten indien en voor zover de door hem ingediende klacht gegrond is bevonden. Kinesio Nederland BV zal de klacht vertrouwelijk behandelen en binnen 4 weken na ontvangst van de klacht reageren.

Klachten graag richten tot :

Kinesio Nederland BV T.a.v. Hans Goossen, Kalanderstraat 31, 7461 JL Rijssen.

In eerste instantie zal Kinesio Nederland BV de klacht afwikkelen maar mocht u niet tevreden zijn over de uitspraak of afwikkeling dan kunt u zich richten tot :

Kinesio University, 3901 Georgia St Ne, Albuquerque, NM 87110 in the USA mailadres info@kinesiotaping.com